Arditi, Michele marchese 29.sep.1745-23.apr.1838 Italy Otranto, Presicca near Naples - Naples

Title Parts


[] Olimpiade. Opera. Naples 1772
libretto Pietro Metastasio

2005-05-19 17:20:24