Arondeus, Hendrik f1739-f1752 Netherlands, ? - ?, ?
1746 leermeester (music teacher) in Amsterdam, 1752 zang- en onderwysmeester (singing and music teaching master) in Amsterdam

[? son Johannes 'Jan' Arondeus ; 1780 boekverkoper in Amsterdam op de Prinsegragt tusschen de Lelystraat en Bloemgragt naast de Kantwinkel tot Amsterdam, 1787-1792 boekdrukker en boekverkooper op den hoek van de Huiszittensteeg en Voorburgwal agter het Stadhuis Amsterdam, 1798 Kromelboogsteeg by de Beurs Amsterdam]

[? Arondeus, Hendrik 9.sep.1703-20.jul.1757 Netherlands, Rotterdam - ?, ? ; son of Johannes Arondeus and Elisabeth Margaretha Pandelaer ; 6.jun.1729 in Rotterdam he married Maria de Coup]

Title Parts


[] J. Bloms (Jan Jacob Bloem) Stigtelyke Zede-Versen, gepast op alle de zangwysen begrepen in de 150 Psalmen Davids en de andere Lofzangen die in de Gereformeerde kerk gebruykt werden, zeer dienstig voor die geene die de Psalm-wysen willen leeren zingen en speelen, en zal deeze druk van alle Noot en Letter-fauten gezuyvert zyn, door H. Arondeus, de prys 10 stuyvers
pub voor de 4de mael gedrukt en zal over 14 dagen te bekomen zyn by Frans Verlem, Boekverkoper in de Huydestraet, Amsterdam 31jan1739

[] J. Bloems (Jan Jacob Bloem) Stigtelyke Zeede-verssen, gepast op alle de Sang-wyzen begreepen in de 150 Psalmen Davids en de andere Lof-zangen die in de Gereformeerde kerken gebruykt werden, zeer dienstig voor alle de geene die de Psalm-wysen willen leeren zingen of speelen, geheel op Nooten en op een sleutelt gestelt, en deeze druk van alle Noot- en Letter-fouten gezuyvert, door H. Arondeus, de prys is 10 stuyvers
pub voor de 4de mael gedrukt en te bekomen by Frans Verlem, Boekverkoper in de Huydestraet, Amsterdam 2may1739

[] Psalmen van J. Bloem. Stichtelyke Zeede-Verssen gepast op alle de zang-wyzen begreepen in de Psalmen Davids. Geheel op nooten door Hendrik Arondeus
pub Fr. Verlem, Amsterdam
[Eitner]

[] Zang- en voor de Fluyt speelend Psalm Boekje, de eerste Vaersen, in plaats van Bloems Zede Vaersen, mede door denzelven. Dienstig voor Leermeesters en Discipelen. a 15 Stuyvers.
Item in commissie ook de Geboorte-, Kruys- en Liefdens Gezangen
pub gedrukt met een groote cierlyke noot A. Olofsen t' Amsterdam en in de andere Steden
[as advertized Haerlem (Haarlem) 18dec1751]

[] Nut en Dienstig Zang-Boekje, waer in de eerste Vaerssen en Woorden van de 150 Psalmen Davids en Lofzangen, na de sleutel van C. de Leeuw, met groote cierlyke en zonder drukfouten derzelver Noten. Agter 't zelve is gevoegt het Symbolum Apostolorum met verscheide Geestelyke Liederen, waer onder het bekende Heylig Bybel-Boek bevat &c., alle op de Psalmen en andere Zin- en Geestryke Voysen. Zeer dienstig voor Leermeester en Leerlingen, so van de Zang- als Speelkonst, dewyl dezelfve met de kruys-tonen daer toe ingerigt zyn, door H. Arondeus Leermeester t' Amsterdam, kost 15 stuivers, waer toe de Bassus in 't zelfde Formaet, onder 't opzigt van voornoemde Meesters in 6 of 8 weken staet uit te komen
pub A. Olofsen Boekverkoper t' Amsterdam in de Gravestraat by de Voorburgwal, geeft heden uit 5feb1746

[] Nut en dienstig zank-boekje, begrepen in de 150 Psalmen Davids, en andere Lofzangen, die in de Gereformeerde Kerk gebruikt werden, bestaande in deszelfs Eerste Verzen, nevens eenige stigtelyke liederen, zeer bekwaam voor alle die geene, die de Psalmen begeeren te leeren zingen of speelen, t'zamen gestelt (op eene sleutel) nauwkeurig gecorrigeert, en van fouten gezuivert. Door Hendrik Arondeus
pub Arnoldus Olofsen, Boekverkooper in de Gravestraat, 't vijfde huis van de Voorburgwal. Amsterdam 1746
[same as the foregoing]
[] Psalm150 Looft den Heere met Psalmen-Gezank. Met fluyt- en orgelen-geklank
[] Nut en dienstig Zang-Boekje, voor die begeerig zyn de Psalmen, Lofzangen en andere Geestelyke Liederen te leeren zingen, onverbeterlyk de Eerste Vaersen met een cierlyke druknoot, in een prysbaare order gebragt door Hendrik Arondeus, Zang- en Onderwysmeester, kost 15 stuivers
pub A. Olofsen, Boek- en Muzykverkoper te Amsterdam
[same as the foregoing, as advertized Leyden (Leiden) 8nov1752]

[] Nut en dienstig Zangboekje met eene cierlijke groote noot, de eerste vaersen der Psalmen Davids, Lofzangen, en extra veele geestelijke liederen, bequaam gemaakt voor die de gemelde Psalmen Davids gelieven prompt op nooten te leeren zingen, kost 15 stuivers
pub A. Olofsen, Boek- en muziekverkooper in de Gravestraat Amsterdam
Soo ook op de drukpers de Bassus van dit nut en dienstig sangboekje
[same as the foregoing]

[] Nut en dienstg Zang-Boekje, begrepen in de eerste Versen van de 150 Psalmen Davids, nevens de Gezangen by de Hervormde Kerk in gebruik, volgens de verordende en uitgekooren Berymingen, vermeerderd met de nodige Sleutels en Zangkundige Grondregelen. kost in een Bandje 18 stuivers
pub by de Wed. A. Olofsen, Boek- en Muziekverkoopster over de Voorburgwal te Amsterdam 29oct1774
[same as the foregoing]

[] Nut en dienstig Zang-Boekje, begrepen in de eerste Verzen van de Psalmen, nevens de Gezangen, by de Hervormde Kerk in gebruik, alsmede eenige Stigtelyke Liederen, door H. Arondeus, geschikt volgens uitgekooren Beryming van den Jaare 1773, van veele Fouten gezuivert, vermeerdert met eenige Liederen, en verrykt met nodige Zangkundige Grondregels, door C. V. Ollesen
pub Gysbert Holmes, Boekverkooper in de Gravestraat Amsterdam 12nov1791
[same as the foregoing, edited by C. V. Ollesen 1791]

2006-07-09 09:45:06