Dychko, Lesya Lyudmila Vasilyevna (fem) 24.sep.1939- Ukraine, Kiev

Title Parts


? Liturgiya no1. Choir. 1994
? Liturgiya no2. Choir. 1995
Women's Chamber Choir Kiev / Galina Gorbatenko. Marktoberdorf Choral Festival

Lito (Morning). Choir
Female Choir Oreya / Alexander Vatsek

2005-07-02 17:53:30