Neophyte (Neofit) Rilski (ne Nikola Poppetrov Benin) 1793-4.jan.1881 Bulgaria Macedonia, Bansko - Rila Monastery
Orthodox monk, at Rila Monastery (Rilski Manastir) Bulgaria

Title Parts


Voskreseniya den (The day of the ressurrection). Boys choir
Sofia Boys Choir / Adriana Blagoeva. GegaNew GD188

2002-12-25 14:24:00