Takano, Mari (fem) 10.feb.1960- Japan, Tokyo

Title Parts


Mugen no tsuki-mugen no hoshi. Instruments. 1998
Yoko Nishi koto, Miki Maruta jushichigen, Ko Ishikawa sho, Hitomi Nakamura hichiriki, Kioko Yasuda violin / Masayuki Honda. BIS 1238

2003-04-13 15:19:58