Venetsanou, Nena (fem) 15.aug.1955- Greece, Athens
singer, songwriter

Title Parts


Lilith. Song. Voice, piano, guitar and cello. r1984
Nena Venetsanou, Sarandis Kassaras, Yorgos Mavroidis, Tasos Misirlis. Resistencia 093

2003-01-01 18:50:50