Wu, Zu-qiang (Zuqiang) 24.jul.1927- China, Peking (Beijing)

Title Parts


Yumeiren (The mermaid). Ballet 1959. Suite. Piano
composed with Du Mingxin
Yin Chengzong. Naxos 8554499
1 - Ginseng
2 - Coral
3 - Waterweed
4 - Wedding scene
[] Caoyuan xiao jiemei (Little sisters of the grassland). Pipa and orchestra. 1973
Liu Teh-hai, Boston SO / Seiji Ozawa

2003-03-30 23:34:52