Xu, Shuya 12.may.1961- China Jilin, Changchun / France

Title Parts


Vacuite/Consistance. Pipa, zheng, percussion, saxophone, flute, clarinet, piano. 1996
Wu Man, Fang Welling, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

2002-11-02 16:03:48