Aga, Asdik 1884-1952 Armenia, ? / Turkey - ?, ?

Title Parts


[] Bashraf kurd
composed by Asdik Aga - ? Asdik Aga (1884-1952)
Simon Shaheen, Faruk Tekbilek, Hassan Ishkut, Samir Khalil. CD Turath (Heritage) CMP 3006

2003-11-21 17:47:46