Bagadurov, Vsevolod (Vasily) Alaverdovich 22.feb.1878-10.oct.1954 Russia, Nizhny Novgorod - Moscow
singing teacher

Title Parts


[] Eros and Psyche. Opera 1915
libretto Youlavsky

[] Dvoryanskoye gniesdo (The nobleman's nest). Opera 1919
libretto Turgenyev

2006-04-10 15:33:44