Chen, Biao (Musheng) 25.jan.1971- China Zhejiang, ? / 2000 Switzerland, Geneva / 2004 France, Paris

Title Parts


Ch'an I (Suite I). Meditation. Pipa and 6 instr. 2001
Min Xiaofen pipa, Wu Wei sheng, Xu Fengxia zheng, Yang Xue erhu, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

2005-10-29 13:50:48