Christov (Hristov) (Khristov), Dobri 14/26.dec.1875-23.jan.1941 Bulgaria, Varna - Sofia

[birthdate in Julian/Gregorian calendar]

Title Parts


[] Hymns from the Orthodox Liturgy of St John Chrysostom. 1934
Orthodox Ensemble / Vivian Klochkov
Gega New 126
1 - Blagoslovi dushe moya (Mijn ziel zegent de Heer) (Bless the Lord O my soul)
2 - Slava i edinorodnii Sine (Gloria en enige Zoon) (Glory and only begotten Son)
3 - Vo tsarstvii Tvoem (In Uw koninkrijk) (In Thy kingdom)
4 - Priidite (Kom binnen heilig volk) (Come ye people)
5 - Gospodi spassi blagochestiviya (God deliver the devout)
6 - Elitsi (As many as have been baptized)
8 - Suguba ektenia (Litany of supplication)
9 - Herouvimska pessen (Cherubic hymn) (Cheroubikon)
12 - Tebe poyem (We hymn Thee)
14 - Otsche Nash (Onze Vader) (Our Father)
Tebe poyem (We hymn Thee)
Sofia Boys Choir / Adriana Blagoeva. GegaNew GD188

Yelitsi vo hrista (As many as have been baptized)
idem

Heruvimska pesn (Cherubic hymn)
idem

Vo tsarstvii Tvoyem (In Thy kingdom)
Petya Petrova mezzosoprano, Sofia Boys Choir / Adriana Blagoeva. GegaNew GD188

Hvalite imya Gospodne (Praise ye the name of the Lord). Mezzosoprano and male choir
Irina Arkhipova, The Orthodox Singers / Georgy Smirnov

2000-11-04 00:56:42