Chu, Wang-hua 5.sep.1941- China, Jiangsu
pianist

Title Parts


Piano concerto "Yellow River". 1969
based on the cantata Yellow River of 1939 by Xian Xinghai
piano part composed by pianist Yin Cheng-zong
orchestration by Sheng Li-hong, Chu Wang-hua and Liu Zhuang
Yin Cheng-zong, Slovak Radio SO Bratislava / Adrian Leaper

Days of liberation. Piano. 1964
Xie Ya-ou

2002-06-23 18:13:40