Kerstens, Huub 7.jun.1947-24.feb.1999 Netherlands, Den Haag - Amsterdam

Title Parts


Theater. Piano and chamber choir. 1983
An einen fruhverstorbenen. 8vv Choir. 1991
Nederlands Kamerkoor / Klaas Stok

2000-10-28 22:37:34