Kineya, Seiho 1914-1991 Japan, Tokyo - ?, ?
shamisen, koto

Title Parts


Ichijo (Certainty). Shakuhashi (bamboo flute). 1970
Yoshikazu Iwamoto

2002-02-11 20:13:26