Kornlein, J Michael c1735[8.nov.1734]-?1806 ?, ? [? Germany, Nuremberg] - Netherlands, ?Alkmaar
organist, 1771 in Oldenzaal the Netherlands, 1771-1773 of the St Laurenskerk in Hoorn, 1773-1806 of the Grote Kerk in Alkmaar, 1.sep.1781 offering organ study he advertized 'Werkdaadig Onderwys betreffende bestvoeglyk Harmonisch Psalm- of Choraalspel', 21.nov.1789 advertisement in the Haerlemsche courant 'Uit de hand te koop: Een zeer fraai Mahoniehout Kabinet-Orgel, gemaakt door den beroemden Blusch, uitmuntend van geluit en gaande van groot C tot driegestreept F... te bevraagen by M. Kornlein, Organist te Alkmaar, en J. G. Kornlein, Muziek-Meester te Haarlem' ; he married Maria Kempers (d. 4.apr.1795 Alkmaar) ; son organist/composer Jean George Kornlein ; their youngest son Johannes Laurentius Kornlein (mar.1786-21.dec.1796 Alkmaar, bur. Grote Kerk) who aged 10 'van Godverheerlykende zang- en speeloefening deed blyken'

Title Parts


Onder vergunning der Ed. Groot-Achtbaren Heeren Burgemeesteren en Regeerders der stad Haarlem, zal M. Kornlein het beroemde orgelwerk in de Groote Kerk aldaar bespeelen, op Saturdag den 24 deezer, 's middags van 12 tot 2 uuren, en als dan voorstellen
[] 1. Eene Intrada over een Luthersche Lofzang
[] 2. Een Treurstuk
[] 3. Allerhande nieuwe pastoriaal en krygsmuziek
[] 4. Eene Slot-Sinfonie, nevens variaties met het volle orgelwerk over een air van den grooten Haydn
Michael Kornlein at Muller organ Grote of St Bavokerk, Haarlem 24oct1789
? all compositions by Michael Kornlein

[] Volledig uitgebeelde harmony der psalmgezangen van de Nederlandsche Hervormde Gemeenten, voor het orgel of clavier, eerste stuk
pub J. Covens en Zoon, Amsterdam 1791

[] Eerste stuk of Tiental van de Driestemmige Psalmgezangen der Nederlandsche Hervormde-Gemeente, enkel voor Vrouwen- en ook enkel voor Mannen- Stemmen geschikt, alsmede alleen Boven- en Beneden Party zeer bruikbaar, bevattende hetzelve nog daarenbooven:
1. De volledig uitgebeelde Harmonie van die Psalmwyzen, voor het Orgel of Clavierspel, met alle deelen van het Zangstelzel volmaakt overeen komende
2. Onderwyzende Antwoorden op de gewigtigste Vraagen en Aanmerkingen van deskundigen, over belangryke Onderwerpen daartoe betrekkelyk
3. Eene Verhandeling over de eerste beginselen der Toonkunde, verzeld met beproefde Uitvindingen ter spoedigste vordering in de Zangkunst
Alles met vereischte naauwkeurigheid ( in voldoening aan de voorgaande Bekendmaakingen dit Werk betreffende ) opgesteld door M. Kornlein
pub J. Covens en Zoon, Amsterdam 8feb1792

[] Gezangen op het feest van Jesus Hemelvaart
words F. L. Der Kinderen
pub H. Coster, Alkmaar 1804

2008-06-07 00:00:00