Loizos, Manos 22.oct.1937-17.sep.1982 Egypt, Alexandria - Russia, Moscow (stroke)
of Greek Cypriot parentage

Title Parts


Zeibekeko
Open Quartet. Mauro Scagliotti, Massimo Caroldi, Amelia Saracco, Paolo Trocelli. New Music 0897

2003-04-05 01:18:52