Sheng, Li-hong (Lihong) 1926- China, ? / Beijing

Title Parts


Piano concerto "Yellow River". 1969
based on the cantata Yellow River of 1939 by Xian Xinghai
piano part composed by pianist Yin Cheng-zong
orchestration by Sheng Li-hong, Chu Wang-hua and Liu Zhuang
Yin Cheng-zong, Slovak Radio SO Bratislava / Adrian Leaper

2002-06-23 18:12:36