Skovoroda, Grigory (Hryhory) Savvich 22.nov.1722-29.oct.1794 Ukraine, Chernukhy near Poltava - Ivanivka (now Skovorodinovka) near Kharhov
singer, player of folk instruments, poet, philosopher

Title Parts


Christmas psalm. Alto and instruments
Ensemble Blagovist / Miroslav Gulkovski. CD Holy night

2002-12-22 18:49:42