Smirnov, Lev 1932- Russia, ?

Title Parts


[] Cygnus (Swan). Violin and orchestra
Mikhail Bezverkhny, Leningrad State Conservatory SO / Yuri Aliyev. Melodiya C10-20357 009

2008-04-00 00:00:00