Spassov, Theodosii 4.mar.1961- Bulgaria, Isperich
folk/jazz kaval player

Title Parts


[N] Titla. Kaval (shepherd's flute). 2003
Theodosii Spassov

[L] Shake it Gergina. Voice, kaval and guitar. 2003
Yildiz Ibrahimova, Theodosii Spassov, Ognian Videv

2003-11-21 17:53:44