Stojowski, Zygmunt (Sigismond) (Sigismund) Denis Antoni 8.apr.1869-5.nov.1946 Poland, Strzelce - USA NY, New York
pianist

Title Parts


Fantasy. Trombone and piano. 1905
Anton Sie harp

2001-04-29 14:35:58