Szarzynski, Stanislaw Sylwester f1692-f1713 Poland, ? - ?, ?
Cistercian monk

Title Parts


Veni Sancte Spiritus
Olga Pasiecznik s, Ensemble Il Tempo / Agata Sapiecha

Ave regina caelorum
Catherine Greuillet s, Ensemble Europeen William Byrd / Graham O'Reilly

2000-10-28 22:38:24