Ueda, Junko (fem) 1963- Japan, Tokyo
shomyo singer, satsuma-biwa (lute)

Title Parts


Karin-no-ki no uta. Satsuma-biwa and voice. 1996
Junko Ueda. Rumori CD 9596

2005-11-23 20:06:26