Xu, Fengxia (Feng Xia) (fem) 1963- China, Shanghai / 1991 Germany
guzheng (zither), sanxian (lute) player

Title Parts


Waterpearls on green leaves. Guzheng. 1997
Xu Feng Xia. FMP 96

Story of an old tree. Sanxian. 1997
Xu Feng Xia. FMP 96

2002-05-05 22:38:36