Zhang, Yuan (fem) 1985- China Hunan, Changsha

Title Parts


"Der.tien" flavors of sound. Sheng, pipa, zheng, flute, oboe, clarinet, guitar, harp, violin, viola, cello and double bass. 2005
Wu Wei sheng, Min Xiaofen pipa, Xu Fengxia zheng, Yang Xue erhu, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

2005-10-29 12:46:52