Zhou, Juan (fem) 1981- China Sichuan Xinjiang Uygur, Kelamayi
qin (zither) player, pianist, 1999-2007 BA and MA in composition with Guo Wenjing from the Central Conservatory of Music in Beijing, 2007- DMA at the University of Missouri in Kansas City

Title Parts


Ming. 12 Instruments. 2005
Wu Wei sheng, Min Xiaofen pipa, Xu Fengxia zheng, Yang Xue erhu, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

2005-10-29 12:46:52