Zhou, Yang (fem) 1981- China, Changsha
studied composition with Guo Wenjing at the Central Conservatory of Music in Beijing

Title Parts


Pre destination "Yuan". Sheng, zheng, oboe, clarinet, guitar, harp, percussion, violin, viola, cello and double bass. 2005
Wu Wei sheng, Xu Fengxia zheng, Nieuw Ensemble / Ed Spanjaard

2005-10-29 12:46:52